title
首页 > 社区 > 懒素材积分获取、VIP会员说明

懒素材积分获取、VIP会员说明

2018-06-27 15:16:23      管理员      1181      6

积分获取途径:

    登录:2积分

    评论:1积分/次  20次/天

    签到:1~5积分 连续签到20天赠送200积分,20天后签到双倍积分

    充值:1元 = 10积分

    邀请:http://www.lansucai.com/plugin?id=invite

VIP会员说明:

    会员组    下载优惠    评论倍数    签到倍数    充值倍数    下载次数/天    有效期

    普通会员     100%            1                1               1                5              永久

    体验会员     80%             2                2               2                10             七天

    白银会员     60%             2                2               2                15             一年

    黄金会员     40%             2                2               2                20             一年

评论

后面还有条评论,点击查看 >>
友情提示:发布广告及任何违法内容,一律封号...

img

懒素材积分获取、VIP会员说明

普通会员 体验会员 白银会员 黄金会员
0 0 0 0
请您 登录后 下载 !
说明

已经下载过的不会再扣积分,上传资源,免费获取积分! 积分规则